ВАЖНО!

Уважаеми дванадесетокласници и родители,

в срок до 15 декември 2023г. е необходимо да заявите в училище начинът Ви на явяване на Задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация /ЗДИППК/, който е и втория матуритетен предмет от дипломата за средно образование.

ПРОЕКТ „Създаване на зелено училище” 

На 7.11. 2023г. учителите участвали в проекта запознаха педагогическата колегия за осъществената мобилност по програма Еразъм+ в периода 02 – 13. 10. 2023г. по КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „Училищно образование“ с приемащ партньор M@M profuture training, Barcelona, Spain.

Цели на проекта са изграждане на екологосъобразни модели на поведение чрез формиране на знания, умения и отношения на учениците към природата и околната среда.
Постигане на устойчивост и социална ангажираност от страна на всички посещаващи и работещи в учебното заведение.
Развитие на креативност и съвместна работа в екип.