Продължете към съдържанието

Проект BG05M20P001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”

ПГЕТ “Г. С. Раковски” гр. Стара Загора стартира работа по Проект BG05M20P001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” през 2020 година.

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост.

Проектът подкрепя действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване” в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин ще се обхванат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаванет се условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

https://dual.mon.bg/

В ПГЕТ ” Г.С.Раковски” в момента се обучават 2,5 паралелки дуална система на обучение – специалност ,,Електрообзавеждане на производството”.

За всички ученици е закупено работно облекло, проведени са пробни стажувания в съответните фирми парньори.

Учителите по професионална подготовка са провели 3 обучения в рамките на проекта , като едното е изнесено обучение  с преспиване.

Закупено е оборудване и е изградена специална учебна работилница, специално за дуалната система на обучение.

В момента продължаваме да дооборудваме с модерна и съвременна техника тази рабортилница, съобразно средствата от проекта.

За повече информация относно Проект BG05M2OP001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение”, посетете интернет страницата https://dual.mon.bg/