Прием 2024-2025

Утвърден държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година

След завършено основно образование 

  • Специалност “Възобновяеми енергийни източници“ 
  • професия: Техник на енергийни съоръжения

Нова специалност в професионалното обучение в България, която дава възможност за реализация в производството на енергия от възобновяеми източници. Придобиване на компетенции за производство, експлоатация и ремонт на съоръжения, използващи слънчева, геотермална, вятърна енергия и енергия получена от биомаса. Монтаж, експлоатация и ремонт на инсталации за производство на ВЕИ. 

  • Специалност “Електрообзавеждане на производството “
  • професия:  Електромонтьор

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”,  се реализират при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на електрически инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност  “Мехатроника ”  

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите. 

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от НВО по Български език и литература и резултата от НВО по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование . При равен бал се взимат под внимание оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование.


Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.

Заповед за реализираният държавен план – прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. в държавните училища от област Стара Загора.