Oбществен съвет

Поименен състав на обществения съвет към ПГЕТ “Г. С. Раковски” за учебната 2023/2024 година

  1. Основни членове:

Председател: 

Тихомира Дончева Иванова – представител на родителите

  • Иванка Петкова – старши експерт по професионално образование в РУО – Стара Загора
  • Галина Цанева Генчева – представител на родителите
  • Петя Христова Димитрова – представител на родителите
  • инж. Станимир Няголов Христов – представител на работодателите

Резервни членове: 

  • Марияна Иванова Желева – представител на родителите
  • Василка Петрова Иванова – представител на родителите
  • Мария Стефанова Стайкова – представител на родителите
  • Галина Колева Кънчева – представител на родителите
  • инж. Иван Михалев Димитров – представител на работодателите