Проект “Модернизиране на професионалното образование и обучение”

Проект BG05SFPR001–3.001–0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 –
2027, съфинансиран от Европейския съюз

От втори учебен срок на учебната 2023/2024 година стартират дейностите на
училищно ниво:
– обучения на ученици за трансверсални и ключови умения;
– включване на бизнеса в образователния процес;
– обучения на учители по професионална подготовка;
– ученически практики;
– информационни кампании на ниво училище за популяризиране на възможностите, които
предоставя професионалното образование и обучение.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА – Aдаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Модернизиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи професионалното образование и обучение, бизнеса, висшите училища, браншови организации,
работодатели и синдикати;
Повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по
професионална подготовка (ПП) и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса;
Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.