Продължете към съдържанието

ПРОЕКТИ

 

 Проект BG05SFPR001-3.001-0001

„Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 

Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми (НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

Сключеното споразумение за партньорство е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.


 

Проект “Еразъм+”       Еразъм +Европейски корпус за солидарност

Европейска програма за образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

„Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма “Еразъм+” подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

  За периода 2021-2027 г. в програмата се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

  Тя подкрепя приоритетите и дейностите, заложени в Европейското образователно пространство, Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмата също така:

  • подкрепя Европейския стълб на социалните права
  • изпълнява Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.
  • развива европейското измерение в областта на спорта.

             Проект ” Домино”           

   ПроектДомино” – дуално образование по швейцарски модел.