За ученика

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

График за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация /ЗДИППК/

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – теоретична част

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – практическа част – Във връзка с отпуск пo болест на Красимира Господинова Господинова и със заповед на директора на ПГЕТ “Г. С. Раковски” РД- 17-869/25.05.2023г. се променя :

Защита на дипломен проект в практическата част, Специалност „Мехатроника”

  • 26.06. 2023 г. – начален час – 09:00 ч.
  • 29.05.2023 г. – начален час – 09:00 ч.

Задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДКИ И ДЗИ , XII клас 2022-2023 г.

Сесия май – юни :

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 ч.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ: 06.02. – 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за избор на вида на ЗДИППК до: 18.12.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК – до 18.05.2023 г.

Сесия август – септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит:
Теория на професията за придобиване на трета степен на професионална квалификация:
25 август 2023 г. начало 08:30 ч.

Защита на дипломен проект в теоритичната част за специалност ” Мехатроника ” – 25.08.2023г. начало 13:30 часа, място на провеждане – стая №109

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по практика на професията за специалност ” Мехатроника ” – 28.08.2023г. начало 10:00 , място на провеждане – стая №9 в Ученически завод.

Защита на дипломен проект в практическа част за специалност ” Мехатроника ” – 29.08.2023г. начало 10:00 часа, място на провеждане – стая №9 в Ученически завод

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 26.06. – 7.07.2023 г.Допускане до ДЗИ – до 23.08.2023 г.

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ


СТИПЕНДИИ