ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ДЗИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022г.

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 25.08.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 26.08.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 02.09.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА.

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 29.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.08.2022г. от 09:00 часа. СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ОБЯВА

за свободно работно място,

 съгласно изискването на чл. 259, ал. 1  от ЗПУО

Инж. Даниела Христова Пашова в качеството си на директор на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора, при спазване на изискването на чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, обявявам свободно работно място за:

1. Длъжност – Образователен медиатор по Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;

Основни отговорности : Посредничество между семействата на ученици в риск от отпадане от училището

2. Брой свободни работни места – 1

3. Работното място е свободно, считано от 18.07.2022 г.

4. Място на работа – Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”

5. Минимално изискване за образование – средно                                     

6. Изискване за професионална квалификация –

7. Правно основание за сключване на трудовия договор – срочен договор до 31.12.2022 г.

(основанието за сключване на трудовия договор, вида на договора (срочен или безсрочен). При срочен трудов договор – периода, за който ще бъде сключен трудовият договор)

8. Продължителност на работния ден или седмица – 8 (осем) часа дневно

9. Основно месечно трудово възнаграждение – 710.00 лв.

10. Допълнителни условия и изисквания към кандидата – компютърна грамотност

(допълнителните условия, както и всички други изисквания в настоящата обява, са съобразени с чл. 4, ал.1 и чл. 7 от Закона за защита срещу дискриминацията.)

11. Начин на подбор на кандидатите – по документи и интервю

  1. Лицето, с което ще бъде сключен трудов договор, ще бъде обявено

в Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски”, Стара Загора

13. Срок за подаване на документи от 08.07 до 14.07.2022 г. вкл. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на гимназията, ул.Ген.Столетов 185.

14. Необходими документи:

  1. Молба;
  2. Професионална автобиография;
  3. Документи за завършено образование и професионална квалификация;

Вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти

В периода от 01.07.2022 г. до 03.07.2022 г. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти в Хотел Парадайс Бийч – Свети Влас.

Обучението е на тема: “Дигитални компетентности”, осъществява се от- “Институт по математика и информатика” към БАН – гр. София.

ВАЖНО!

Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИПК 27.06.2022г. до 08.07.2022г., съгласно заповед РД09-1807-31.08.2021г.

Дати за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността, за X, XI или XII клас за придобиване първа, втора или трета степен на професионална квалификация, както следва: 1.1. За лица, придобили право да положат държавен изпит по теория/държавен изпит – част по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2021 – 2022 година:

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас за допускане до държавен изпит- теория на професията и практика на професията. – 01. – 15.08.2022 г.
Съгласно заповед РД09-1809.31.08.2021г.

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!

ПЪРВИ ДЗИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА: 18.05.2022г. 08:30 часа

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ (Изпитен билет – част по теория на професията) : 20.05.2022г. 08:30 часа , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : 27.05.2022г. – ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 23.05.2022г. от 14:00 часа в стая 109 , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 01.06.2022г. от 14:00 часа в стая 109, СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 26.05.2022г. и 27.05.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ВТОРИ ДЗИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 30.05.2022г. от 14:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”: 02.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ В ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИ ПРОИЗВОДСТВА”: 03.06.2022г. от 10:00 часа в сградата на Ученически лаборатории и работилници – стая 10. , СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ : В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

Маратон на четенето – 2022 година

На 12.04.2022 г. в ПГЕТ „Г. С. Раковски“, Стара Загора учениците от IX. и X. клас и тяхната преподавателка г- жа Кирилова участваха в Маратона на четенето и инициативата „Четяща Стара Загора“. Събитието е посветено на 60- годишния юбилей на училището и в чест на патрона на гимназията рецитираха одата „Раковски“ от Иван Вазов, четоха откъси от поемата „Горски пътник“ на Раковски.

 Интересни книги от различни съвременни автори представиха Георги Стоянов, Георги Генчев, Димитър Марков, споделиха свои мисли за героите и техните съдби, развълнувано коментираха и препоръчваха коя книга да се прочете.

Инициатива на Ученически съвет

По инициатива на Ученическия съвет на 18.01.2022г. се проведе Ден на добрите обноски в ПГЕТ”Георги Раковски”.Всеки един клас се опита да спазват четирите принципа на добрите обноски: умение да общуваме, стремеж към равновесие и хармония, зачитане на другия и уважение към себе си.

XI Б клас

Наблюдаваме профилактика и ремонт на прекъсвач 20kV, а можем и да пренавиваме двигатели.

XI Б клас

Под умелото ръководство на наставниците на “Рудник 3”, учениците от XI Б клас – дуално обучение (обучение чрез работа) при ПГЕТ “Г. С. Раковски” извършват ремонт на ел. двигател.