ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 на територията на област Стара Загора и проведено заседание на Областен кризисен щаб е взето решение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от училищата на територията на област Стара Загора за 14-дневен срок, считано от 21.10.2021 г.

Свободни места по паралелки

VIII А клас – 7 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

VIII Б клас – 0 свободни места в дуална форма на обучение, 3 свободни места в дневна форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

VIII В клас – 8 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

IX А клас- 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

IX Б клас – 2 свободно място, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

IX В клас- 7 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

X А клас – 4 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

X Б клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: ” Електрообзавеждане на производството”

X В клас – 10 свободи места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XI А клас – 5 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XI Б клас – 4 свободни места, дуална форма на обучение, специалност : “Електрообзавеждане на производството”

XI В клас – 6 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Мехатроника”

XII А клас -3 свободни места, дневна форма на обучение, специалност: “Електроенергетика”

XII Б клас – 20 свободни места, дневна форма на обучение, специалност “Автоматизация на производството ”

Откриване на учебната 2021-2022 година

Скъпи ученици, уважаеми родители и приятели на ПГЕТ “Г. С. Раковски”

Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 година от:
9:00 часа – за VIII клас
10:30 часа – за IX, X, XI клас
11:00 часа – за ХII клас
В двора на ученически лаборатории и работилници.

Очакваме Ви с нетърпение! 

Отпускане на еднократна помощ за ученици в VIII клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация.

В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/pomosht-ot-300-lv-za-vsichki-parvoklasnitsi-i-osmoklasnitsi-prez-novata-uchebna-20212022-godina

ОБЯВА / ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 по Проект ” BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Откриваме покана за двама външни експерти, за разработване на разработване и актуализиране на типови учебни планове и/или актуализиране на типови учебни планове, училищни програми и национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност : Електрообзавеждане на производството – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Срок за подаване на документите – 26.07.2021г. на имейл : pgetsz@abv.bg

Честит празник!

Уважаеми колеги, скъпи ученици, драги служители, родители, бивши преподаватели.Днес, 14 април, честваме патронния празник на нашето училище ПГЕТ „Г. С. Раковски“!

Преди 200 години се ражда Георги С. Раковски, който оставя диря в историята на страната ни, а ние, неговите наследници, следваме светлия му пример с усърдие и идеен размах.

Честит празник на ПГЕТ „Г. С. Раковски“! Честита 200-годишнина от рождението на нашия училищен патрон Геогри С. Раковски.Да имаме за патрон именития българин е не само повод за гордост, но и отговорност към историята, града ни, всички възпитаници на училището. По негов пример се стараем да подпомагаме изграждането на ярки личности в училищната среда, да се справяме с трудностите, пред които съвременният свят ни изправя.Достойното минало на училището е свързано с традиции и доказали се професионалисти за развитие на образованието. Настоящето и бъдещето ни се градят на желанието и усилията ни да съхраним духа на идеолога на националноосвободителното движение, трудейки се да превърнем училището в място, където младите хора да получат знания и практически умения, и да изградят увереността да правят самостоятелен избор за своята бъдеща реализация. Всички колеги полагаме усилия в един непрестанен процес на самоусъвършенстване, който да предадем към нашите ученици. Подкрепяме старанието им да бъдат иновативни, да демонстрират знанията и уменията си, така че да излязат от ученическата скамейка като горди и достойни млади хора.Във времена като сегашното, изпълнено с трудности и неизвестни, ние, като колектив, учениците ни, в ролята на младите будни хора на България, родителите, които не спряхте да ни подкрепяте, имаме повод за гордост, да бъдем част от историята на ПГЕТ „Г. С. Раковски“.

Пожелавам на всички Ви здраве, постигнати успехи и нестихващ стремеж към усъвършенстване! Честит юбилей!

инж. Даниела Пашова

Директор на ПГЕТ “Г. С. Раковски”

Георги Раковски

Георги Раковски има един недълъг 46-годишен жизнен път,колосална обществена,революционна и книжовна дейност.Неговият живот е низ от премеждия,постоянни срещи с опасности,които често грозят и живота му.Осъждан два пъти на смърт,на два пъти лежал в затвора,постоянно преследван в родината си и извън нея,в много случаи се спасява благодарение на случайността и на безразсъдната си смелост и находчивост.

📖 В часа на класа всички ученици ще се запознаят с живота и творчеството на Георги Раковски.

Презентации
1. Първа българска легия и четническа тактика

2. Планове за освобождение на България от Раковски

3.Раковски и Стара Загора

4.Първи революционни опити на Раковски

5.Познатият и непознатият Георги Раковски 200 години от рождението на Георги Раковски

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

посветени на 200 години от рождението на патрона на училището

„Нека никой не мисли ,

 че свободата се добива без кръв и

 без скъпоценна жертва!

Нека никой не чака от другиго да го освободи.

Нашата свобода от нас зависи!”

ГЕОРГИ  РАКОВСКИ

ДНИ НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

( 12 – 16 април 2021)

12 април 2021 година 

Книжовникът Георги Раковски

13 април 2021 година

Час на класа всички класове

   презентация за живота и делото

на Георги Раковски

14 април 2021 година

  Революционерът Георги Раковски

  презентации на тема:

10 А клас „Първи революционни

стъпки на Георги Раковски“

   10 Б клас „Планове за освобождение“

10 В клас „Първа българска легия“

  15 април 2021 година

  Маратон на четенето

произведения, посветени на Раковски

16 април 2021 година

         Георги Раковски и Стара Загора

Моето училище – Електрото