СПЕЦИАЛНОСТИ И ИЗЯВИ

Специалност „ Електрообзавеждане на производството ”
Специалността „Електрообзавеждане на производството” дава система от знания и умения за конструиране, монтаж, поддържане, ремонт и експлоатация на електрически съоръжения, машини, апарати, и уредби.
Квалифицираният педагогически персонал – енергичен и амбициозен, с опит и любов към младите хора създава спокойна и творческа атмосфера в учебния процес.
Завършилите тази специалност се реализират в областта на:
Електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията и автоматизацията на производствени процеси;
Монтажа, поддръжката, ремонта и изпитването на ел. инсталации, ел. табла, ел. машини, електроенергийни съоръжения в производствените предприятия;
При проектиране на електрически и осветителни уредби на производствени и битови помещения, комуникационни, транспортни артерии и възли и др.

Специалност „ Електроенергетика ”

Специалността „Електроенергетика” изучава процесите на производство, пренасяне, трансформиране, разпределение и консумация на електрическа енергия.

Завършилите тази специалност поилучават подготовка да измерват, монтират, ремонтират, обслужват и изпитват:

  • Електрически уредби високо, средно и ниско напрежение в електрически централи, подстанции и трафопостове;
  • Електрически машини и апарати, използвани в ел.уредби;
  • Въздушни и кабелни линии високо, средно и ниско напрежение;
  • Електрически табла;
  • Заземителни и мълниезащитни устройства;

Възможно е спирането на някои нерантабилни производства, но да спре производството на електрическа енергия в началото на XXI век е немислимо.

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ : МЕХАТРОНИКА 

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.


За първи път се проведе пробно стажуване на ученици от дуалната система на обучение от ПГЕТ „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора. Вижте повече ТУК .

През тази година Мариян Динков Вълчанов, които е ученик от ПГЕТ “Г. С. Раковски”, спечели първо място в девети конкурс за млади изобретатели, организиран от Фондация “Миню Балкански”.