Прием 2020-2021

Прием 2020-2021г.

След завършено основно образование 

  • Специалност “ Електроенергетика“ 
  • професия:  Електротехник

В специалност „Електроенергетика“ се изучават процесите на производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия. Завършилите тази специалност се реализират в енергийните и енергоремонтни фирми.

  • Специалност “ Електрообзавеждане на производството  „
  • професия:  Електротехник
  • (ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА)  

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”, се реализират като ел.техници при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на ел. инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност “ Мехатроника “  

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с котролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

График за прием

След завършено основно образование с изпити по Български език и Литература и Математика.
СПЕЦИАЛНОСТ СРОК НА

ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  БРОЙ УЧЕНИЦИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 5 ГОДИНИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
(ДУАЛНА ФОРМА)
5 ГОДИНИ

26

МЕХАТРОНИКА  5 ГОДИНИ

26

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от теста по Български език и литература и резултата от теста по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование .

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ИЗВЪРШВА В ГИМНАЗИЯТА ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК :
ПЪРВИ ЕТАП ВТОРИ ЕТАП ТРЕТИ ЕТАП ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
13.07-16.07 20.07-30.07 29.07-30.07 03.08-10.09

Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.


График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2020-2021г.

Документи се приемат в сградата на Общежитието към ПГЕТ „Г. С. Раковски“ ( вход от кръговото на м-н Кауфланд Бедечка),

етаж: 1, стая: 106

адрес:  ул. „Ген. Столетов“ 185, тел. 0878 991 660

Работно време

8:00 – 17:30 часа.