Прием 2021-2022

 

Прием 2021-2022г.

След завършено основно образование 

  • Специалност ” Електроенергетика“ 
  • професия:  Електротехник

В специалност „Електроенергетика“ се изучават процесите на производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия. Завършилите тази специалност се реализират в енергийните и енергоремонтни фирми.

  • Специалност ” Електрообзавеждане на производството  “
  • професия:  Електротехник
  • (1/2 ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)
  • (1/2 ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)  

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”, се реализират като ел.техници при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на ел. инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност ” Мехатроника ”  

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с котролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

График за прием

Подаване на документи за участие в прием  2021/2022

1 етап – 05.07.21 – 07.07.21г.
2 етап – 17.07.21 – 20.07.21 г.
3 етап – 26.07.21 – 27.07.21 г.
Попълване на незаети места след 3 етап на класиране :  02.08.21 – 10.09.21г.

Записване на приетите ученици

1 етап – 13.07. – 16.07.21г
2 етап – 20.07. – 22.07.21г.
3 етап – 30.07.21г.

Попълване на незаети места след 3 етап на класиране: 02.08. – 10.09.2021г

 
СПЕЦИАЛОСТ СРОК НА

 

ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  БРОЙ УЧЕНИЦИ
ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТИКА 5 ГОДИНИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
(1/2 ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

(1/2 ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ)

5 ГОДИНИ

26

МЕХАТРОНИКА  5 ГОДИНИ

26

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от теста по Български език и литература и резултата от теста по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование .


Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.