Прием 2022-2023

 

Прием 2022-2023г.

  • Заповед за реализираният държавен план – прием в VIII клас за учебната 2022/2023г. В държавните училища от област Стара Загора.

След завършено основно образование 

  • Специалност ” Електроенергетика“ 
  • професия:  Електротехник

В специалност „Електроенергетика“ се изучават процесите на производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия. Завършилите тази специалност се реализират в енергийните и енергоремонтни фирми.

  • Специалност ” Електрообзавеждане на производството  “
  • професия:  Електротехник
  • ( ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”, се реализират като ел.техници при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на ел. инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност ” Мехатроника ”  

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с котролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

График за прием

Подаване на документи за участие в прием  2021/2022

1 етап – 05.07.22- 07.07.22г.
2 етап – 13.07.22 – 15.07.22 г.
3 етап – 26.07.22 – 27.07.22 г.
Попълване на незаети места след 3 етап на класиране :  03.08.22 – 10.09.22г.

Записване на приетите ученици

1 етап – 13.07. – 15.07.22г
2 етап – 21.07. – 22.07.22г.
3 етап – 01.08. – 02.08.22г.

Попълване на незаети места след 3 етап на класиране: 03.08. – 10.09.2022г

 
СПЕЦИАЛОСТ СРОК НА

 

ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  БРОЙ УЧЕНИЦИ
ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТИКА 5 ГОДИНИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
(ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

5 ГОДИНИ

26

МЕХАТРОНИКА  5 ГОДИНИ

26

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от теста по Български език и литература и резултата от теста по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование .


Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.