Прием

Прием 2019-2020г.

След завършено основно образование 

  • Специалност “ Електроенергетика“ 

В специалност „Електроенергетика“ се изучават процесите на производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия. Завършилите тази специалност се реализират в енергийните и енергоремонтни фирми.

  • Специалност “ Електрообзавеждане на производството  “  

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”, се реализират като ел.техници при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на ел. инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност “ Мехатроника “  НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с котролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

График за прием

След завършено основно образование с изпити по Български език и Литература и Математика.
СПЕЦИАЛНОСТ СРОК НА

ОБУЧЕНИЕ

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  БРОЙ УЧЕНИЦИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 5 ГОДИНИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 26
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 5 ГОДИНИ

26

МЕХАТРОНИКА – НОВА СПЕЦИАЛНОСТ 5 ГОДИНИ

26

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от теста по Български език и литература и резултата от теста по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование .

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ИЗВЪРШВА В ГИМНАЗИЯТА ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК :
ПЪРВИ ЕТАП ВТОРИ ЕТАП ТРЕТИ ЕТАП ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
11.07-16.07.19г. 18.07-22.07.19г. 31.07.19г. вкл. 01.08.2019г до 10.09.2019г.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЕТАПИТЕ :
ПЪРВИ ЕТАП ВТОРИ ЕТАП ТРЕТИ ЕТАП ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА
03.07-05.07.19г.. 11.07-16.07.19г.. 24.07-25.07.19г. 01.08.2019-10.09.2019

Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.


График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г.

Работно време

8:00 – 17:00 часа.