Прием 2023-2024

 

Прием 2023-2024г.

  • Заповед за реализираният държавен план – прием в VIII клас за учебната 2023/2024г. В държавните училища от област Стара Загора.

След завършено основно образование 

  • Специалност ” Възобновяеми енергийни източници “ 

Нова специалност в професионалното обучение в България, която дава възможност за реализация в производството на енергия от възобновяеми източници. Придобиване на компетенции за производство, експлоатация и ремонт на съоръжения, използващи слънчева, геотермална, вятърна енергия и енергия получена от биомаса. Монтаж, експлоатация и ремонт на инсталации за производство на ВЕИ. 

  • Специалност ” Електрообзавеждане на производството  “
  • професия:  Електротехник
  • ( ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ )

Учениците, дипломирани в специалност “Електрообзавеждане на производството”, се реализират като ел.техници при:

Монтаж, експлоатация и ремонт на електроенергийни съоръжения

Монтаж, експлоатация и ремонт  на ел. инсталации и уредби

Поддръжка и ремонт на битови уреди

  • Специалност ” Мехатроника ”  

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с котролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите. 

Балът на кандидатите се образува от сумата на следните оценки :

Утроеният резултат от теста по Български език и литература и резултата от теста по Математика , оценките по Физика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование . При равен бал се взимат под внимание оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование.


Гимназията разполага с общежитие за живеещите извън града и компютърна зала за занимания по интереси.