НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. Национална програма „Осигуряване на съвременната образователна среда“
2. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
3. Оперативна програма „Региони в растеж“
4. Национална програма „Без свободен час“
5. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищно образование“