Продължете към съдържанието

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. Национална програма “Осигуряване на съвременната образователна среда”
2. Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”
3. Оперативна програма “Региони в растеж”
4. Национална програма “Без свободен час”
5. Национална програма “Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищно образование”