ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „Г. С. РАКОВСКИ“ гр. СТАРА ЗАГОРА  

І. Правно основание

Закон за достъп до обществена информация

ІІ. Заявител

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ПГЕТ „Г. С. РАКОВСКИ“

ІІІ. Задължен субект

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“

ІV. Начини на заявяване на услугата

 • В отдел „Завеждащ архивохранилище/ книгохранилище“ на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“, който се намира на  Стара Загора; ул. „ген. Столетов“ 185, етаж 3, кабинет „БИБЛИОТЕКА“ , всеки работен ден от 08:00 до 16:30ч.
 • по пощата
 • по електронна поща – pgetsz@abv.bg 
 • по тел. – +359 877 325 680

V. Процедура по предоставяне на административната услуга

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устните запитвания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от “Завеждащ архивохранилище/ книгохранилище“  и се регистрират в регистър в отделна деловодна книга, след съставянето на протокол за приемането им.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодната система , всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по тел. – +359 877 325 680 и по електронен път.

Образец на заявлението може да получите на място при „Завеждащ архивохранилище/ книгохранилище “ или да изтеглите от интернет страницата на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ .

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

! Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане

В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.

Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

VІ. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:

 • преглед на информацията – оригинал или копие ;
 • устна справка;
 • копие на материален носител;

VII. Срок за извършване на услугата

Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация. Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Когато Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по компетентност, за което се уведомява заявителя.

В случай че Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“ не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14- дневен срок.

VІІІ. Решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

В законоустановените срокове Директора, ЗДУД или упълномощено от него лице взема решение относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

– степента на осигурения достъп до исканата информация;

– срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни от датата на получаване на решението;

– мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;

– формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

– разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото обжалване.

Екземпляр от решението за отказ се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице след заплащане на определените с решението разходи в кабинет „БИБЛИОТЕКА“ етаж. 3 , в сградата на ПГЕТ „Г. С. Раковски“  от Завеждащ архивохранилище/ книгохранилище.

За предоставения достъп се съставя протокол по образец в два екземпляра и се подписва от заявителя и съответния служител.

Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията се изпращат на посочения електронен адрес. В тези случаи не се подписва протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

ІX. Заплащане на разходите

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) и представяне на платежен документ.

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

 1. CD – един брой – 0,50 лв.;
 2. DVD – един брой – 0,60 лв.;
 3. разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
 4. ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
 5. писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.

Заплащането на разходите се извършва:

– в брой, в касата на ПГЕТ „Г. С. Раковски“

– или по банков път по сметката на Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски“  Уни Кредит Булбанк – Стара Загора ,

IBAN: BG76303100115380

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация

X. Ред за обжалване

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне могат да се обжалват пред Административен съд Стара Загора по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.