БДП

Училищна комисия по Безопасност и движение по пътищата, избрана на заседание на Педагогически съвет – Протокол №1/19.09.2019г. в следния състав:

Председател: инж. Здравка Велчева (ЗДУД)

Членове:

 1. Милена Славовда – учител
 2. Безценна Стайнова – старши учител
 3. Вълка Кирилова- старши учител
 4. Нела Желязкова – старши учител
 5. инж. Румяна Илиева – старши учител

Цели:

 • опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в училище и извън него;
 • формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ.

Задачи:

 • Формиране на система от специални знания умения и навици , необходими за успешна адаптация в живота.
 • придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората;
 • разширяване на кръгозора на знанията на уениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване;
 • повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и умението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации;
 • осигуряване на знания за БД и за особеностите на движението по пътищата;
 • създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване на правилата за движение по пътищата и с активна подкрепа на родители и учители;
 • формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

ПЛАН БДП 2021г.